WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Nola planifikatu nire erretiroa?

Langile autonomo gisa erretiroa hartzeko aukerei buruzko txostena. 

Zuen hortz-klinikak saltzeko eta eskualdatzeko aukera

Formula horrek aukera emango dizue lehengo inbertsio-gastuak errentagarri egiteko, eta likidezia bat emango dizue, erretiro-pentsioa betetzeko. Era berean, zuen lankideek profesionalki hazteko duten beharrari erantzungo dio, funtzionamenduan dagoen Hortz-Klinika bat eskuratuz eta, horrela, bezero berriak, langile kualifikatuak, produkzio-bitartekoak eta bestela urteak kostako litzatekeen merkatu-posizio bat azkar lortuz.

Dena den, gogoan izan behar duzue prozesu hori asko pentsatu behar dela eta denbora luzea behar dela. Gainera, oso konplexua denez, gomendagarria da diziplina anitzeko aholkularitza (merkataritzakoa, lanekoa, fiskala, ekonomikoa, etab.). Hortz-klinika baten salmenta edo eskualdatzea zuen jarduera ekonomikoaren ustiapena kontratu baten bidez lagatzea da. Transakzioaren barruan izakinak, merkataritza-ekipamendua, lotutako administrazio-baimenak, merkataritza-fondoa eta abar ere sartu behar dira. Salmenta-prezioa ezartzerakoan, garrantzitsuena da edozein faktore emozionaletik libratzea eta oinarri tekniko sendoari erantzutea eta arrazoizko egoera eta egoera guztiak kontuan hartzea. Bistakoa da zuen enpresarenganako estimuak goranzko balorazioa egitera eraman zaitzaketela, baina litekeena da horrek balizko erosleak uxatzea. Horregatik, balorazioa egiteko profesional baten aholkua eskatzea ez da ideia txarra.
Balioespen-analisia egiteko, pazienteen tipologiari, merkatuari, inguruko lehiari, kokapenari, ekipoen eta altzarien egoerari, kudeaketa- eta laguntza-kalitateari, barne-antolamenduari, enplegatuei (baldin badituzue), fakturazio gordinari eta garbiari, finantza-egoerari, beharrezko administrazio-lizentzien egoerari eta abarri erreparatu behar zaie, eta pazienteen zorroaren balioespenari dagokionez, elementu guztiz subjektiboa da, eta oso lotuta dago profesional saltzailearekin.
Klinika eskuz aldatzeko orduan, litekeena da profesional berriak galtzea.
Zaila da pazienteen zorroaren benetako balioa zehaztea, baina profesional batek gutxi gorabehera egin dezake, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

 • Zenbat paziente joaten diren erregulartasunez klinikara.
 • Zenbat paziente egongo diren klinikara joateko prest beste profesional bat aurrean dagoenean.
 • Zenbat fakturatzen diegun egungo pazienteei.

Erosleak ahalik eta bezero gutxien gal ditzan, oso gomendagarria da jabe berriak zuen klinikan titulartasuna aldatu baino hilabete batzuk lehenago lan egitea, pazienteek hura ezagutzeko eta konfiantza-esparru bat sortzeko aukera izan dezaten. Saltzailearen eta eroslearen arteko etorkizuneko gatazkak saihesteko, saltzaileak erosleari negozioari buruzko aurretiazko ikerketa-prozesu bat egiten uztea komeni da. Helburu hori due diligence izeneko prozesuari dagokio, hau da, ikerketa- eta informazio-bilketa prozesu bat da, erosleak Hortz-klinikak dituen benetako abantailak eta arriskuak zehaztu eta bere egoera ekonomiko eta finantzarioaren errealitatea aztertu ahal izateko. Prozesu horretan profesional batek egin beharko luke, eta era guztietako informazioa eskatuko zaizue. Horregatik, fakturazioa, zergak, lizentziak, kostuak, inbentarioa eta abar eskatuko zaizkizue, eta eskatzen zaizuen informazio guztia eman beharko zenukete, betiere fede onez eta informazioa ezkutatu edo desitxuratu gabe. Prozesu hori oso gomendagarria da, bi aldeen arteko etorkizuneko gatazkak saihesten lagun baitezake; izan ere, datuak ezkutatuz egindako salmenta edo eskualdatze batek, doloz edo zabarkeriaz, kontratua deuseztatzea eta kalte-galerak erreklamatzea ekar lezake. Prozesuaren hasierarekin batera, konfidentzialtasun-akordio bat bete beharko dute bi aldeek; hala, transakzioa azkenean egingo ez balitz, saltzaileak ezingo luke erabili bere esku duen eroslearen informazio guztia, eta saltzaileak ezingo du erabili saltzailearen informazio konfidentzial edo komertzial baliotsurik. Honako alderdi hauek hartu behar dituzue kontuan: 1.- Eroslea behartuta egongo da saltzailearen ardurapean zeuden langileen kontratuak eta baldintzak subrogatzera. Horrek eroslearentzat zama dirudien arren, egia da balio erantsia duela, negozioaren funtzionamendua ondo ezagutzen duen eta, batez ere, ohiko pazienteekin harremana duen pertsona-talde bat baita. Klinikako erosleak langileak kendu nahi baditu, kaleratzeei aurre egin beharko die. 2.- Zerga-gaiei dagokienez:

 1. Zeharkako tributazioari dagokionez, eta negozio baten eskualdatzea elementu multzo baten eskualdatze gisa ulertuta, gorputzekoak zein gorputzekoak ez direnak (merkataritza-funtsa, adibidez), saltzailearen enpresa- edo lanbide-ondarearen parte direnak eta bere kabuz jarduera ekonomiko bat garatzeko gai den unitate ekonomikoa osatzen dutenak, tributu-araudiak ezartzen du eragiketa mota horiek ez direla Balio Erantsiaren gaineko Zergaren mende egongo. Horregatik, Faktura jaulki beharko da inolako zergarik jasanarazi gabe, eta bertan jabe berriak ordaindu beharreko intsuldaketaren zenbatekoa bakarrik sartu beharko da. BEZari lotuta ez egotearen ondorioetarako, ez da beharrezkoa erosleak saltzailearen jarduera berean jarraitzea, baldin eta erosleak egiaztatzen badu erositako aktiboei eusteko asmoa duela.

Era berean, enpresaburu edo profesional batek bere jardueran egindako eragiketa bat denez, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren araudiak ezartzen du zerga hori Ondare Eskualdaketa Onerosen modalitatera ez atxikitzea. Beste kontu bat da eragiketan ondasun higiezin bat ere sartzen den. Hortz-klinika egon den lokala salmenta-eragiketaren parte bada, higiezin-eragiketa bat izango litzateke, Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu behar ez duena, higiezin baten bigarren eskualdatze bat delako. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren salbuespen horrek esan nahi du lokalaren salmenta-eragiketa Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren mende dagoela, Ondasun Ondare Eskualdaketen modalitatean.

2.Hala ere, eroslea enpresaburua edo profesionala bada eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudiak eskatzen dituen baldintza batzuk betetzen badira, uko egin dakioke salbuespen horri, salmenta-eragiketa Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuz, baina zergaren kuota ez da jasanarazi behar, “Subjektu pasiboaren inbertsioa” figura aplikatzen baita, eta, horren bidez, eroslea eragiketaren subjektu pasibo bihurtzen da, Horrek saltzailea salbuesten du balioaren gaineko zerga jasanaraztetik. Zuzeneko zergapetzeari dagokionez, saltzailea pertsona fisikoa bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordainduko du, eta bereizten du saltzen dena hortz-klinika bada (gorputz-elementuak eta ez gorputz-elementuak), horien kontabilitate-balioa hartu beharko dela kontuan, eskuratze-balioa baita. Normalean, elementu horien kontabilitate-balioa murriztu egiten da, eta, beraz, eskualdatzearen ia zenbateko osoa ordainduko da. Aitzitik, sozietate bat saltzen bada, hau da, hortz-klinikaren titularra den konpainia baten partaidetza sozialak saltzen badira, horien salmenta-prezioaren eta eskuratze-prezioaren (konpainia eratzea edo beste pertsona bati erostea) arteko aldea izango da tributazioa. Bi kasuetan, sortutako irabazia aurrezkiaren zerga-oinarrian sartuko da, zeinaren karga-tasa pixkanaka % 21etik % 25era bitartekoa baita.

 1. Azkenik, saltzailea pertsona juridikoa bada, Sozietateen gaineko Zerga ordainduko du, eskualdatzearen zenbatekoaren eta eskualdatutako elementu gorpuzdun eta ez-gorpuzdunen kontabilitate-balioaren arteko aldea kontuan hartuta. Sozietateen gaineko zergaren tasa orokorra % 24koa da, baina % 20koa izan daiteke mikroenpresen eta enpresa txikien kasuan.

3.- Hortz-klinika saltzeko edo eskualdatzeko orduan, oso garrantzitsua da araudiak eskatzen dituen administrazio-lizentzia guztiak egunean izatea: a) Irekiera eta Jarduera Lizentzia: udal-lizentzia hori ez da inoiz iraungitzen, eta lokalean aldaketak daudenean edo negozio-jarduera aldatzen denean soilik berritu beharko da. Hala ere, titulartasun-aldaketa baten aurrean, aldaketa hori dagokion udalean izapidetu beharko litzateke, haren baldintzak eta baimendutako jarduera aldatuko ez liratekeela jakinda. Eskualdatu duen titularra sozietate profesionala edo merkataritza-sozietatea bada, ez da titulartasun-aldaketa hori egin beharko, titularrak sozietate bera izaten jarraitzen duelako. Garrantzitsua da egoera hauetan kontuz ibiltzea:
Lizentzia horren arazoa da duela urte batzuk ez zela aurkeztu behar aktibatzen hasteko; beraz, zure kasuan, komeni da eskatzea hortz-klinika salgai jarri aurretik. Irekiera-lizentziarik gabeko ZD bat erosteak Klinika ixtea ekar diezaioke erosleari, harik eta saltzailearentzat kalte-galeren erreklamazio bat lortzen den arte.

Erosleak kontuan hartu behar du klinikaren baldintza teknikoak egungo udal-araudiarekin bat ez etortzeak ez liokeela eragingo, baina arazo bat izan daiteke lokalean birgaitze-lanak egiteko asmoa badu. Eta hori, egungo arauzko eskakizunak bete beharko dituelako, horrek dakarren eragin tekniko eta ekonomikoarekin. Hori dela eta, komeni da Udalean galdetzea ea irisgarritasun-araudian aldaketarik egon den klinikak jarduerari ekin zionetik.

HK ez badago kalean, komeni da Osasun Sailera joatea lizentziaren egungo egoera baloratzeko.
Bestalde, beharrezkoa izango da titulartasuna aldatzea hondakinak eta x izpiak biltzeko kontratuetan (izanez gero) enpresaburuak eta langileek Lan eta Gizarte Segurantza Sailean baja eta alta hartzean, laneko arriskuen prebentzioan eta Datuak Babesteko Agentzian (pazienteen fitxak lagatzean).

4.- Klinika bat eskuratzeak berekin dakar, halaber, bezero/pazienteen zorro bat erostea. Kartera horren informazioa historia klinikoak osatzen du, eta datuak babesteari dagokionez, babes-maila handia du. Legez ezarritako baldintzak betetzeko, fitxategiaren titulartasun-aldaketa Datuak Babesteko Agentziari jakinarazi behar zaio. Gainera, pazienteek eskualdatzearen berri izan beharko dute, eta beren datuak titular berriari lagatzea onartu beharko dute. Horretarako, dagokion inprimakia bete behar da, Hortz-klinikaren titulartasuna aldatu dela eta datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna aldatu dela jakinarazteko.

5.- Salmenta edo eskualdaketa baino lehen, oso komenigarria da Hortz-klinikan erosle berria sartzea, pazienteek hura ezagutzeko aukera izan dezaten eta, horrela, klinikaren titulartasuna aldatzearen ondorioz pazienteak galtzeko arriskua murriztu dadin. Era berean, Hortz-klinikan eta datu pertsonalen tratamenduaren arduradunarengan titulartasuna aldatuko dela jakinarazteko inprimakia betetzea errazten da. 6.- Profesional autonomoa eta lokalaren jabea bazara, orokorrean hobe da lokalaren titulartasuna gordetzea eta klinikako erosle berriari alokatzea. Horrela, hileko diru-sarrera errepikariak lortuko dituzu. Aldi berean, salerosketa-kontratu bat formalizatu beharko litzateke, negozioa bera den aldetik. 7.- Profesional autonomoa bazara eta zure klinika alokatutako lokal batean badago, zure alokairu-kontratuak debekatzen ez badu, errentatzailearen baimenik gabe beste pertsona edo erakunde bati laga diezaiokezu zure errentari-posizioa. Dokumentu honen bidez, maizter berriak aurreko errentaria subrogatzen du, eta errentamendu-kontratuko eskubideak eta betebeharrak eskuratzen ditu. Hala ere, errentatzaileari behar bezala jakinarazi behar zaio, lagapena hitzartu eta hilabete igaro baino lehen, eta errentatzaileak errenta % 20 igotzeko eskubidea izango du. Aldi berean, salerosketa-kontratu bat formalizatu beharko litzateke, negozioa bera den aldetik. Beste kasu bat da zer gertatzen den sozietatea bazkidez aldatzen denean. Kasu horretan, errentariak sozietate bera izaten jarraitzen du. Beraz, ez zen kontratuaren lagapenik egingo. Zehaztu behar da 95/1/1a baino lehenagoko kontratuetan egungo errentariak negozioa eskualdatu ahal izango duela. Errentatzailea behartuta egongo litzateke errentamenduarekin gutxienez hamar urtez jarraitzea onartzera. Epea 5 urte gehiago luzatuko da 1985 eta 1994 bitartean (biak barne) lokala eskualdatu bazen. 8.- Kontuan hartu beharreko beste kontu interesgarri bat da epe mugatu batean erosteko aukera ematen duen alokairu- edo eskualdatze-kontratua egiteko aukera. Modalitate honetan, alokairuan ordaindu diren errentak erosteko itundutako preziotik deskontatzea itundu ohi da. Formula horri esker, erosleak hobeto balora dezake bere inbertsioa, eta erosketa geroago gauzatzea erraztu dezake. Erretirorako dituzuen aukerak

Urteak eta urteak gogor lan egin ondoren, zuetako batzuk konturatzen hasi zarete erretiroaren data hurbiltzen ari dela. Eta une horretatik aurrera zer?. Seguru lasaitasuna, segurtasuna eta gaur egungo bizi-erritmoa mantentzea dela zuen guztien nahia.

Horri dagokionez, esan behar dizuet garrantzitsua dela zuen erretiroa garaiz planifikatzea; izan ere, hori egin ezean, zuen etorkizuna dagokizuen pentsio publikoari egokituko zaio, eta litekeena da ez izatea nahikoa gure beharrak asetzeko. Inork ez du esan datozen hamarkadetan pentsioak murrizten joango direnik, sistemak aurre egin behar dion erronka demografiko garrantzitsua dela eta. Egia esan, Kolegioan kontsulta asko egiten hasi dira data horretatik aurrera dituzuen aukerei buruz. Lehenik eta behin, jakin behar duzue autonomoak zaretenok, bai besteren kontura, bai norberaren kontura, pentsiodun izan zaitezketela, eta, aldi berean, zuen dentisten lanbidea garatzen jarrai dezakezuela, norberaren edo besteren kontura eta lanaldi osoan edo partzialean. Horri Erretiro Aktiboa deitzen zaio, eta honako baldintza hauek betetzen ditu:

 • Pentsioa legez ezarritako adina betetakoan eskuratu behar da, une bakoitzean eskatzen diren kotizatutako urteen % 100arekin.
 • Aukera horretatik kanpo geratzen dira aldez aurretik egindako erretiroak eta hobaria dutenak.

Erretiro aktiboaren bidez, dagokizuen erretiro-pentsioaren % 50 kobratuko zenukete, eta, behin zuen lanbide-jarduera utzita, % 100 kobratuko zenukete. Dena den, zuen hortz-klinikan langile bat edo gehiago kontratatzen badituzue (beste dentista batzuk, hortz-higienistak, administrariak, etab.), dagokizuen pentsioaren % 100 kobratuko zenukete, eta zuen jarduera profesionala garatzen jarraitu ahal izango duzue. Noizbait Erretiro Aktiboa aukeratzen baduzue, honako hauek hartu behar dituzue kontuan:

 • Erretiro-pentsioarekin bateragarria den norberaren konturako lana egiten ari zareten bitartean, enpresaburuek eta autonomoek ez diozue kuota Gizarte Segurantzari ordaindu beharko, eta aldi baterako ezintasunagatik eta kontingentzia profesionalengatik soilik kotizatuko duzue.
 • % 8ko elkartasun-kotizazio bereziaren mende geratuko zinetela.
 • Oro har, % 50 edo % 100 kobratzen duzue, eta ez duzue gutxieneko pentsiotik beherako osagarrietarako eskubiderik izango erretiro aktiboan zaudeten bitartean.

Hala ere, sozietate-autonomoek, hau da, Hortz-klinikaren titularra den merkataritza-sozietate bateko bazkide eta/edo administratzaile zaretenok, erretiro aktiboak dagokion pentsioaren % 50eko prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea baino ez dizue ematen, baldin eta zuen sozietateak langileak kontratatuta baditu edo ez baditu. Gizarte Segurantzak sozietate-autonomoa definitzen du, ez pertsona fisiko gisa, baizik eta pertsona juridiko gisa, bazkide eta/edo administratzaile den merkataritza-sozietatearena. Gizarte Segurantzarentzat, ñabardura hori dela eta, ez dator bat Retan alta emanda dauden gainerako langile eta autonomoek jasotzen duten tratamenduarekin, eta prestazioaren % 50 baino ez zaio aitortzen, kontratatutako langileak izan edo ez. Gizarte Segurantzaren aurreko irizpidea gorabehera, Oviedoko Lan Arloko 3. Epaitegiaren uztailaren 17ko 358/2018 Epaiak, Gizarte Segurantzaren irizpidearen aurka, aukera ematen du sozietate-autonomoak bere pentsioaren % 100 hartzeko, betiere bere sozietateak besteren konturako langile bat edo gehiago kontratatuta baditu. Gaur egun, gai horri buruzko jurisprudentziaren bilakaeraren zain gaude; izan ere, Gizarte Segurantzak % 50eko irizpideari eusten dio. Erretiro aktiboaz gain, autonomoek beste 4 erretiro mota aukeratu ahal izango dituzue:

 • Ohiko erretiroa: erretiro-pentsioa jasotzeko adinari eta kotizazio-aldiari buruzko baldintza orokorrak beteta, langileak lan-jarduera erabat uzten duenean, eta dagokion pentsioaren % 100 jasotzeko eskubidea duenean.
 • Erretiro aurreratua: erretiroa hartzeko legezko adina baino 2 urte lehenago eta gutxienez 35 urte kotizatu ondoren atxiki dakioke borondatez. Norberaren konturako autonomoak ezin du aurre-erretirorik hartu kaleratzeen edo antzeko egoeren ondorioz jarduera bere borondatez uzteagatik, edo krisi-egoeragatik, soldatapekoentzako Erregimen Orokorrean aitortzen bada bezala.
 • Erretiro malgua: pentsioa lanaldiaren % 25 eta % 50 bitarteko lanaldi partzialeko lanarekin bateragarri egitea ahalbidetzen du, betiere errendimenduak ez badu gainditzen urteko lanbide arteko gutxieneko soldata. Kasu horretan, ez dago Gizarte Segurantzaren prestazioengatik kotizatzera behartuta, eta pentsioa bateragarria da Hortz-klinikaren titulartasun hutsarekin eta titulartasun horri datxezkion funtzioak betetzearekin.
 • Erretiro partziala: soldatapekoentzat bakarrik, norberaren konturako autonomoak kanpoan utzita. Erretiro horretan ez da erretiratzeko eska daitekeen adinera arte itxaron behar, eta 60 urtetik aurrera hartu ahal izango duzue. Lanaldi partzialeko lanarekin zenbatzen da, inoiz ez denbora osokoarekin, eta txanda-kontratua egitearekin lotuta egon daiteke.

Erretiro arrunta aukeratzen duzuenok zeuen hortz-klinika eskualdatzea edo saltzea aukeratu ahal izango duzue beti, zuen egoera ekonomikoa indartzeko, baina horretaz beste buletin batean hitz egingo dut.

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajo
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@codbi.eus
Partekatu