WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Hortz-klinika bat martxan jartzeko izapideak

Hortz-klinika bat martxan jartzeko izapideak

Izapideak Udalean

• Irekitzeko lizentzia: enpresa-jarduera bat hasteko baimena eskatzen dugu. Jarduera egingo dugun lokala baldintza egokietan egotea eta, hala badagokio, araudia betetzea da helburua.

• Obra-lizentzia: jarduera egingo den lokalean obrak egin ahal izateko.

• Jarduera-lizentzia: jarduera jakin batzuk egiteko, dela arriskutsuak direlako, dela sektore ekonomikoagatik, etab.

Foru Aldundian egin beharreko izapideak

• Etiketen errolda eta BEZa: jarduera hasteko, aldatzeko edo bertan behera uzteko zentsu-aitorpena.

• Ekonomia-jardueren alta (EJZ) Enpresak egingo duen jarduera erregistratzeko egiten da.

• Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta ematea.

Lokalaren jabea izanez gero.

• IFK lortzea.

Sozietate edo ondasun-erkidego bat den.

Eusko Jaurlaritzaren aurreko izapideak:

– Osasuna:

• Hortz-klinika sortzeko eta/edo funtzionatzeko administrazio-baimena:

Kide anitzeko asistentzia-arduradun bat izendatu behar da, eta osasun-langile guztiak kontrolatu behar dira.

• Hondakin sanitarioak kudeatzeko plana:

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatzea.

Hondakinak erretiratzeko zerbitzua kontratatzea. (Sortuko ez balira, Osasun Sailari jakinarazi)

– INDUSTRIA:

• Rx instalazioa legeztatzea (abiarazteko eta funtzionatzeko baimena) eta, gainera:

  • Diagnostiko medikorako x erradiologiako instalazioak zuzentzeko Hortz-erradiologiako instalazioen zuzendariaren titulua izatea.
  • Babes Erradiologikoko Unitate Tekniko batek Rx instalazioaren Kalitatea Bermatzeko Programa bat egitea. Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak legeztatu behar du enpresa hori.
  • Instalazioari buruzko urteko memoria bat egitea, ABLU batek egina, dagozkion kalitate-kontrolekin, egindako neurketekin eta abarrekin.

 – Lana:

• Lantokiaren irekieraren jakinarazpena: lantokiaren irekieraren edo jarduerari berrekitearen jakinarazpena.

 – OSALAN:

• Laneko Arriskuen Prebentziorako Plana egitea eta Klinikako langileen osasuna zaintzea (urteko osasun-azterketak)

 – Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:

• Pazienteen datu pertsonalen fitxategiak sortzea, segurtasun-neurriak ezarriz eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Erregistroan inskribatuz. Hitzarmena SERCOMekin datuak babesteko Europako Erregelamendu berrirako ACUERDO CON SERCOM PARA EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Gizarte Segurantzaren aurreko izapideak

• Enpresa Gizarte Segurantzan inskribatzea: kotizazio-kontuaren kodea lortzeko aukera ematen digu. Nahitaezkoa da kontratazioak egingo dituzten enpresaburu guztientzat. Mutualitate batean ere alta eman behar da.

• Autonomoen erregimenean alta ematea: nahitaezkoa da banakako enpresarientzat, ondasun-erkidegoentzat eta merkataritza-sozietateentzat.

• Besteren konturako langileen afiliazioa eta alta: erregimen Orokorrean. Lan-harremana hasi aurretik egin behar da.

• Bisita-liburua: edozein lan-ikuskatzaileren eskura egongo da. Gizarte Segurantzan legeztatzen da.

Izapideak INEMen aurrean

• Kontratuen erregistroa: egindako kontratuak langileei jakinaraztea.

Elkargoaren izapideak: 

• Elkargoaren alta: Elkargoko kide egiteko betebeharra, lanbidean jarduteko.

• Erantzukizun zibil profesionaleko asegurua: SRC poliza bat sinatzeko beharra, 18/97 Legearen eta Elkargoaren Estatutuen arabera.

Halaber, osasun-zentroaren edukitzailea eta edukia estaliko dituen arrisku anitzeko aseguru bat kontratatzea gomendatzen da.

•  Odonto-Estomatologia jarduera irekitzeko udal-lizentzia.

•  Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak hortz-klinika sortzeko eta/edo funtzionatzeko administrazio-baimena ematea. Horrek esan nahi du osasun-zentro horretako laguntza-arduradun kolegiatu bat izendatu behar dela, eta osasun-langile guztiak kontrolatu behar direla. Tasak dakartza. Eranskina Anexo

31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduak baimentzeari buruzkoa.

•  Osasun-instalazioen gutxieneko betekizunak, 414/1996 Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, osasun-produktuak arautzen dituena. (1996ko apirilaren 24ko BOE.

Honela definitzen du “osasun-produktua”: lesio, gaixotasun edo urritasun bat diagnostikatzeko, prebenitzeko, kontrolatzeko, tratatzeko, arintzeko edo konpentsatzeko erabiltzen den edozein tresna, gailu, ekipo, material edo beste artikulu.

•  Rx instalazioa legeztatzea (Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak abiarazteko eta funtzionatzeko baimena), eta, gainera:

•  Diagnostiko medikorako x erradiologiako instalazioak zuzentzeko Hortz-erradiologiako instalazioen zuzendariaren titulua izatea.

•  Babes Erradiologikoko Unitate Tekniko batek Rx instalazioaren Kalitatea Bermatzeko Programa bat egitea. Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak legeztatu behar du enpresa hori.

•  ABEE batek instalazioaren urteko memoria egitea, dagozkion kalitate-kontrolekin, egindako neurketekin eta abarrekin.

•  Laneko Arriskuen Prebentziorako Plana egitea eta klinikako langileentzat Osasuna Zaintzeko Zerbitzua kontratatzea (osasun-azterketak).

•  Hortz-klinikan sortutako hondakin sanitarioak kudeatzeko plan bat ezartzea. Martxoaren 20ko 5/2003 Legea eta ekainaren 3ko 83/99 Dekretua.

Dekretua: kudeaketa Plana Gaztelaniaz Euskara Kudeaketa Plana

•  Eusko Jaurlaritzako Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroa inskribatzea. EranskinaAnexo

•  Hondakinak erretiratzeko zerbitzua kontratatzea.  Erretiratzeko kontrola

•  Sortzen ez badira, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari jakinarazi behar zaio Eranskina:

•  Datu pertsonalak babesteari buruzko araudia betetzea, klinikako fitxategien segurtasun-neurriak ezarriz, eta fitxategi horiek Datuak Babesteko Agentzian inskribatzea.

•  Erantzukizun zibil profesionaleko asegurua (src).

Elkargokide gisa, src poliza bat kontratatuta izateko betebeharra, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeak arautua: 12. artikulua.- Aseguramendua; eta Bizkaiko odontologo eta Estomatologoen Elkargo Ofizialaren Estatutuen 59. artikulua.

“Profesional tituludunek dagokien aseguruaren bidez estali beharko dituzte beren jardun profesionalaren ondorioz izan ditzaketen erantzukizun zibileko arriskuak”.

•  Gomendagarria da arrisku anitzeko aseguru bat kontratatzea osasun-zentroaren edukia eta edukitzailea estaliko duen kontsulta.

* Kontsultaren publizitatea egin nahi bada: zer den azaltzen duen gida . Formularioa

 

Ikastetxeko ekitaldiak

January 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  • WEBINAR EMPRESS DIRECT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • EMPRESS DIRECT
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajos
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@coeb.com
Partekatu